آینده آغاز شده است ...

مرکز مشاوره

پرینت

صفحه اصلی مرکز مشاوره

ایجاد یک سیستم اصولی و هدفمند آموزشی و پژوهشی، مستلزم یک رویکرد کاملاً علمی همراه با راهبردهای رسیدن به این هدف است. با توجه به تجربیات ارزنده ی حدود 20 سال گذشته در موسسات آموشی معتبر ) آینده سازان، راه اندیشه،
اندیشه سازان و ... ( و مدارس مختلف ) دولتی و غیردولتی ( و آموزشگاه های معتبر و بازدید و تدریس در اغلب مدارس و آموزشگاه های کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی مدارس و آموزشگاه ها در مقطع متوسطه و کنکور و نگاه محدود
مشاوران و برنامه ریزان آموزشی ) که هرکدام فقط از یک یا دو منظر به فرآیند موفقیت تحصیلی اندیشیده اند( و با عنایت خداوند متعال، مرکز مشاوره و برنامه ریزی دکتر نکوئی در سال 1375 بنا نهاده شد.
هدف اولیه ی این مرکز ) از زمان تاسیس سال 1375 ( خارج ساختن مشاوره از کلیشه های فرمایشی موجود و کارآمد کردن سیستم مشاوره ی تحصیلی بوده و هست. از این رو در سال 1382 پس از کسب موفقیت های گونا گون در مرکز مشاوره و تربیت
بیش از 19 هزار دانشجو، جهت تکمیل و پیاده سازی راه کارهای این مرکز مشاوره، آموزشگاه علمی آزاد کیمیا گران و در سال 1386 دبیرستان ثامن و ماهبد )مرا کز آموزشی هماهنگ با دکتر نکوئی ( بنا نهاده شد .
همچنین پس از انتقال تجربه ی آموزشگاه ها و مدارس به مرکز مشاوره ، این مرا کز تعطیل گردیدند و با تکمیل کادر مشاوره ی روان شناسی و روان پزشکی و تست های تشخیص و نوروفیدیک از سال 1392 ، موفق به راه اندازی اولین مرکز تخصصی مشاوره
و برنامه ریزی جامع نگر در مقطع متوسطه ی اول و دوم گردید .
شما می توانید جهت کسب اطلاع بیشتر از خدمات مرکز مشاوه ی دکتر نکوئی و انجمن فارغ التحصیلان) با بیش از 30 هزار عضو ( به آدرس های روبرو مراجعه نمایید : Instagram: drmehdinekouei Web : www.drnekouei.com
آن چه که پیش رو دارید به معرفی اهداف، اصول و شیوه ی کاری این مرکز مشاوره اشاره دارد تا در صورت تمایل و عضویت بتوانید از خدمات ما بهره مند شوید .
موفقیت شما آرزوی دیرینه ی ماست.