آینده آغاز شده است ...

برنامه های دکتر نکوئی در صدا و ...

پرینت

صفحه اصلی برنامه های دکتر نکوئی در صدا و سیما


در مرداد ماه سال 1376 ) شبکه 5 برنامه به خانه بر می گردیم ( برای اولین بار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، فردی
حضور پیدا کرد و درباره ی انتخاب رشته ی سراسری صحبت کرد و حرفی متفاوت داشت و از آن سال تا به امروز در همان
برنامه و سایر برنامه های تلویزیون به آموزش روش مطالعه، برنامه ریزی، تست زنی، مهارت های زندگی، معرفی رشته های
دانشگاهی و ... می پردازد.و بدین ترتیب پایه گذاری مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در رسانه ی ملی و پس از آن در آموزش و
پرورش شکل گرفت ) قبل از سال 1376 چنین مفهومی وجود نداشت ( و بعد از آن ) یعنی در این سال ها و بعد از گذشت 19
سال ( امری عادی تلقی می شود .
به عنوان اولین کارشناس مشاوره ی کنکور در رسانه ی ملی از سال1375