آینده آغاز شده است ...

مرحله اول : مصاحبه

پرینت

صفحه اصلی مرحله اول : مصاحبه

مرحله اول : مصاحبه
هر دانش آموزی که می خواهد عضو مجموعه ی دکترنکوئی شود ، باید یک جلسه برای مصاحبه به مدیرمرکز مشاوره مراجعه کند در این جلسه کارهای روبروانجام می شود :

1 ( تکمیل فرم اطلاعات ضروری فرم 101
• 2 ( تکمیل پرسش نامه عادات دانش آموز فرم 103 ) سبک زندگی ، روش مطالعه و...
• 3( تکمیل پرسش نامه ی اولیاء فرم 102 )شناخت اولیاء از دانش آموزانشان و درخواست و ...
• 4 ( بررسی سیستم آموزشی دانش آموز ) مدرسه ، آموزشگاه ، کتاب، و جزوات و ...
• 5 ( ارجاع به مرکز یادگیری و سنجش ) تست و بررسی میزان تمرکز و استرس و اضطراب و ...
• 6 ( ارجاع به متخصص تغذیه در صورت لزوم
• 7 ( ارایه ی برنامه ی آزمایشی به صورت یک یا دو هفته توسط تیم مشاوره
• 8( آموزش روش مطالعه تک تک دروس و تشکیل کلاسور خلاصه نویسی، آموزش پر کردن دفتر برنامه ریزی و برنامه خرد کردن، آموزش روش تست زدن و کلاسور برگه تست و ارزیابی آزمون
• 9 ( در صورت تمایل مراجعه کننده و تایید مدیر مرکز مراجعه به واحد اداری و انجام ثبت نام و
امور مالی و اداری و ...