آینده آغاز شده است ...

مرحله ی دوم : مشاوره

پرینت

صفحه اصلی مرحله ی دوم : مشاوره

مرحله ی دوم : مشاوره

هر جلسه ی مشاوره حدود 3 ساعت به طول می انجامد و در این مدت این کارها انجام می شود :
قدم اول : آزمون
گرفتن آزمون از برنامه ی ارایه شده در دو هفته ی قبلی که هماهنگ با برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمونی که داوطلب
در آن ثبت نام کرده است . در هر جلسه از 3 تا 4 درس آزمون به عمل می آید، 2 درس عمومی و 2 درس اختصاصی در
بسته های 25 تایی از تست های شناسنامه دار ) تست های آزمون سراسری ، سنجش، گزینه دو، و قلم چی( و در سه
سطح ساده، متوسط و دشوار است.
مرکز مشاوره ، مرکز صحبت کردن خالی نیست و قرار است از نقطه A به نقطه B حرکت کنیم ، پس یکی از ابزارهای
مشاور، اندازه گیری است که آیا داوطلب برنامه ی ارایه شده را اجرا کرده است یا نه ؟! ا گر اجرا کرده است کیفیت اجرا
چگونه است ؟! آیا درس را متوجه شده است یا خیر؟! و ا گر اجرا نکرده است چرا؟! از آن درس خوشش نمی آید ، معلم
خوبی ندارد؟! منبع آموزشی خوبی ندارد ؟! مشکل چیست ؟! و این مشکل برطرف شود پس تا رسیدن دانش آموز به
نتیجه ی مطلوب این آزمون ها ادامه دارد و دقت کنید ، که آزمون ها از قبل تعیین شده نیست!! و براساس خود اظهاری
دانش آموز ، به عمل می آید یعنی از آن چیزی که خوانده است امتحان می دهد نه علم غیب و یا مطالب تدریس نشده یا
نخوانده فرق اساسی آزمون های موسسه با کنکور های آزمایشی که داوطلب در آن شرکت می کند .
قدم دوم: مراجعه به مشاور تعیین شده
• الف( بررسی تخصصی برنامه ی ارایه شده در جلسه قبل و محاسبه ی میزان اجرای برنامه و بررسی مشکلات احتمالی
• ب ( بررسی آزمون به عمل آمده و یافتن نقاط قوت و ضعف
• ج ( بررسی برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمون و تعیین سر فصل برای جلسه ی آینده
• د ( مراجعه به دستیاران برای خرد کردن برنامه به صورت دقیق
• ه ( مراجعه به رتبه های برتر جهت رفع اشکال
• و ( تنظیم وقت جلسه ی بعدی مشاوره با قسمت اداری و مسئول مربوطه
• ز ( تماس دستیاران در هفته ی آینده برای کنترل برنامه ی ارایه و پاسخ به سوالات احتمالی دانش آموز
این روال منظم تا آخرین هفته ی کنکور یا امتحانات پایان ترم ادامه دارد و تکرار می شود .