آینده آغاز شده است ...

کارگاه های موفقیت تحصیلی

پرینت

صفحه اصلی کارگاه های موفقیت تحصیلی

کارگاه های موفقیت تحصیلی
این کارگاه ها برای دانش آموزان کنکوری ده جلسه
برگزار می گردد و برای دبیرستانی ها شش جلسه و در
این جلسات این مطالب آموزش داده می شود :

 

• 1 ( مطالعه و مکان، زمان، روش ، PQ5R ، زمان های مرور،
روش تخصصی مطالعه ی تک تک دروس، خلاصه نویسی و ...
• 2( برنامه ریزی چرا ؟چگونه؟! شیوه ی برنامه ریزی ، دفتر
برنامه ر یزی، افزایش انگیزه و غلبه بر تنبلی
• 3( تست زدن و تست چیست ؟! وسایل تست زدن ،معرفی
کتب کمک آموزشی ، کلاسور برگه تست و ارزیابی آزمون و ...
• 4( اخبار آموزشی و کنکور تغییرات کنکور، تاثیر معدل، شیوه ی
مطالعه در ماه مبارک رمضان، امتحانات، نوروز و...
• 5 ( انگیزشی، مبانی انگیزشی تحصیل، راه های افزایش انرژی،
اعتماد به نفس و کنترل استرس و اضطراب و...