بسته بوم مدل کسب و کار آموزشی ( Educational BMC )

وبینار صعود یا سقوط (12 آبان): تصویر سازی شرایط حال حاضر