مرکز مشاوره جامع‌نگر دکترنکوئی



جدیدترین رویدادها




انتخاب رشته و هدایت تحصیلی



دفتر برنامه‌ریزی



سامانه سنجش استعداد


سامانه سنجش استعداد

سامانه سنجش استعداد

استعداد سنجی و مشاوره روان‌شناسی

مقوله‌ی موفقیت تحصیلی، جدای از لزوم داشتن مهارت‌های روش مطالعه، برنامه‌ریزی، داشتن برنامه‌ی مشخص و... نیازمند یک سری ویژگی‌های روحی و روانی نیز هست که اگر نقش بیشتری نداشته باشند‌، قطعاً نقش کم تری ندارند.

از این رو در مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی و در سامانه‌ی سنجش استعداد، برای مشاوره‌ی روان‌شناسی خدماتی در این زمینه نیز ارائه می شود.