; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

وبینار دوم تندخوانی و مطالعه موثر (پرسش و پاسخ )

وبینارهای پرسش و پاسخ

با موضوع : مایندمپ و خلاصه نویسی

چهارشنبه  21مهرماه 1400  ساعت 17 

30 دقیقه قبل از ساعت 17 به میز کارتان مراجعه کنید

 

وبینار دوم تندخوانی و مطالعه موثر (پرسش و پاسخ )

وبینار دوم تندخوانی و مطالعه موثر (پرسش و پاسخ )